botox botox
הספריה המשפטית
דיני עיקולים - דין והלכה

הפרקים שבספר:

עיקול וביטוח

ב- ה"פ (ת"א) 200643/07 {א' א' נ' הפניקס, חברה לביטוח בע"מ, פורסם באתר האינטרנט נבו (13.06.11)} השאלות המשפטיות העיקריות שנדונו הן: האם ניתן לעקל את זכותו של המבוטח להורות על שינוי מוטבים, והאם ניתן לעקל את זכותו של המבוטח בביטוח חיים להמיר את הביטוח לביטוח מסולק?

כן נדונו תוקפן של תניות הנוגעות למקום מסירת ההודעות על-ידי המבוטח ולצורך בהסכמת המבטח לשינוי המוטב.

חברת הפניקס טענה שאין תוקף לעיקול שלא אושר על-פי תקנות סדר הדין האזרחי.

הפניקס טענה שלא ניתן לעקל את זכותו של המבוטח להורות על סילוק/סילוק חלקי של הפוליסות.

בית-המשפט העיר כי בהתאם לתקנה 374(ב) לתקסד"א, בית-המשפט רשאי לתת צו עיקול זמני על נכסים של הנתבע, אם שוכנע על בסיס ראיות מהימנות לכאורה כי קיים חשש סביר שאי-מתן הצו יכביד על ביצוע פסק-הדין.

העיקרון המנחה בעיקול הוא הפוטנציאל שיש לנושה/לתובע להיפרע מחובו באמצעות הנכס המעוקל.
משום כך, בעל הנכס המעוקל מנוע מלבצע פעולות, העלולות לסכל את מטרת העיקול.

בית-המשפט הבהיר כי הזכויות לקבלת תגמולי הביטוח בפוליסת ביטוח חיים שנקבע בה מוטב, הינן של המוטב, ועם פטירתו של המבוטח תגמולי הביטוח מועברים למוטב, והנושה/התובע אינו יכול לעקל זכויות אלה. מכאן שהנושה/התובע לא יוכל לעולם להיפרע מהכספים הללו, וזה לא משנה מי המוטב.

בית-המשפט מצא כי שינוי המוטב לא ישפיע על חוסר האפשרות של הנושה/התובע להיפרע מחובו באמצעות מימוש הכספים הללו.

אשר-על-כן, אין כל ערך לעיקול זכותו של המבוטח לשנות את זהות המוטב.

בית-המשפט מצא כי אין בסיס לאבחנה שעשה א' בין "נושה" ובין "תובע", כאשר הטענה כי רק נושה שכבר נפסקה זכותו בפסק-דין, רשאי להטיל עיקול לפי סעיף 13(א) לחוק ולא מי שתובע את זכותו, אך טרם נפסקה זכותו.

יצויין כי, המסקנה המשפטית אליה הגיע בית-המשפט לפיה, לא ניתן לעקל את זכותו של המבוטח לשנות את זהות המוטב, ייתרה את הדיון בשתיים מהמחלוקות שהוצגו קודם לכן באשר הם - האם נמסרה להפניקס הודעה על צווי העיקול, ומהי המסקנה המשפטית מאי-אישור העיקולים, כיוון שבין כה וכה התוצאה היא שאין משמעות לעיקולים בהקשר לשינוי זהות המוטב.

בית-המשפט כי בהתאם לסעיף 46 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981, זכותו של המבוטח בביטוח חיים, לאחר שנתיים מתחילת תשלום דמי הביטוח, היא אחת מהשתיים: או להמשיך ולשלם דמי ביטוח עד פטירתו ואזי משולמים תגמולי הביטוח שנקבעו בפוליסה למוטב, או להפסיק לשלם דמי ביטוח ולהמיר את הביטוח לביטוח מסולק ואז עם פטירתו משולמים תגמולי הביטוח המוקטנים למוטב.

זכות כפולה זו היא הזכות "המוקפאת" בעיקול, וכשם שהמבוטח רשאי - לאחר הטלת העיקול - להמשיך ולשלם את דמי הביטוח עד פטירתו, כך הוא רשאי לחדול לשלמם, תוך המרת הביטוח לביטוח מסולק.

בית-המשפט סיכם כי העיקול אינו יכול להטיל על החייב חובה שלא היתה מוטלת עליו באשר היא החובה להמשיך לשלם דמי ביטוח עד פטירתו.

אשר-על-כן, הגיע בית-המשפט למסקנה כי לא ניתן לעקל את זכותו של המבוטח בביטוח חיים להמיר את הביטוח לביטוח מסולק.