botox botox
הספריה המשפטית
דיני עיקולים - דין והלכה

הפרקים שבספר:

תשלום לצד שלישי (סעיף 49א לחוק)

סעיף 49א לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 קובע כדלקמן:

"49א. תשלום לצד השלישי (תיקון התש"ס)
(א) הוגשה בקשה לפי פרק זה לעיקול נכסי חייב הנמצאים בידי צד שלישי, ומתקיימים בצד השלישי התנאים שנקבעו לפי סעיף זה, ישלם מבקש העיקול לצד האמור, תשלום בהתאם להוראות סעיף זה.

(ב) שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע את התנאים לזכאותו של הצד השלישי לתשלום ואת גובה התשלום, ובין השאר לקבוע כי התנאים לזכאות הם:


(1) קבלת כמות מזערית של צווי עיקול בפרק זמן שקבע;
(2) הפעלת מערכת ממוחשבת, לרבות לקבלת הצווים ולמשלוח התשובות.

(ג) שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע הסדרים לתשלום ולדרכי גבייתו, לרבות בדרך של קיזוז כמשמעותו בסעיף 53 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973.

(ד) תקנות לפי סעיף זה יכול שיותקנו בהדרגה.

(ה) הוראות סעיף 9(ב) יחולו לעניין תשלום לפי סעיף זה."

סעיף 49א לחוק ההוצאה לפועל קובע כי כאשר הוגשה בקשה לעיקול נכסי החייב הנמצאים בידי צד ג', ישלם מבקש העיקול לצד ג' תשלום בהתאם להוראות הסעיף .