botox botox
הספריה המשפטית
דיני עיקולים - דין והלכה

הפרקים שבספר:

מסירת נכסים מעוקלים (סעיף 47 לחוק)

סעיף 47 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 קובע כדלקמן:

"47. מסירת נכסים מעוקלים (תיקון התשס"ט)
הצד השלישי חייב למסור לידי מנהל לשכת ההוצאה לפועל את הנכסים המעוקלים לפי פרק זה באופן, במועד ובמקום שרשם ההוצאה לפועל קבע בצו העיקול או בצו שנתן לאחר-מכן, ואם היו הנכסים חובות המגיעים ממנו לחייב - עליו לשלמם למנהל לשכת ההוצאה לפועל בהגיע זמן פרעונם; היה הדבר כרוך בהוצאות, ישולמו לו ההוצאות הסבירות לפי נסיבות העניין."

סעיף 47 לחוק ההוצאה לפועל דן במסירת נכסים מעוקלים, באופן שבו צד ג' מחוייב למסור חפצים לידי מנהל לשכת ההוצאה לפועל במועד ובמקום שקבע רשם ההוצאה לפועל על-פי צו העיקול שנתן.

ואם המדובר על נכסים שהם חובות המגיעים מצד ג' לחייב, עליו לשלמם למנהל לשכת ההוצאה לפועל בהגיע זמן פרעונם, ואם היה הדבר כרוך בהוצאות אזי ישולמו לו הוצאות סבירות לפי נסיבות העניין.

צד שלישי עשוי להיות מחוייב בחוב הפסוק אם עשה אחד מאלה, ללא "הצדק סביר": לא מסר את הנכס המעוקל בניגוד להוראות שקיבל מרשם ההוצאה לפועל לפי סעיף 47 לחוק ההוצאה לפועל, הוציא מידו נכס של החייב או שילם חוב שלא כדין בידעו שיש עליו צו עיקול בידי צד שלישי בהתאם להוראות סעיף 48 לחוק ההוצאה לפועל {ראה גם הוצאה לפועל (ת"א) 1-53848-12-8 הזוכה נ' החייב, תק-הצ 2014(4), 43 (2014), בע"ק (נצ') 10220-03-13 {ברזל נצרת בע"מ נ' עירית נצרת, תק-של 2014(3), 53084 (2014)}