botox botox
הספריה המשפטית
דיני עיקולים - דין והלכה

הפרקים שבספר:

ביטול העיקול לאחר תשלום החוב (סעיף 42 לחוק)

סעיף 42 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 קובע כדלקמן:

"42. ביטול העיקול לאחר תשלום החוב (תיקון התשס"ט)
סולק החוב הפסוק, יורה רשם ההוצאה לפועל על ביטול העיקול, ומשעשה כן, יימחק רישום העיקול מפנקסי המקרקעין."

סעיף 42 לחוק ההוצאה לפועל קובע כי עם סילוק החוב הפסוק על-ידי החייב, יורה רשם ההוצאה לפועל על ביטול העיקול ויימחק את רישומו מפנקסי המקרקעין.