botox botox
הספריה המשפטית
דיני עיקולים - דין והלכה

הפרקים שבספר:

זכותו של צד שלישי (סעיף 40 לחוק)

סעיף 40 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 קובע כדלקמן:

"40. זכותו של צד שלישי (תיקונים: התשל"א, התשס"ט)
(א)-(ב) (בוטלו).
(ג) טען צד שלישי לזכות במקרקעין שאינה רשומה, רשאי רשם ההוצאה לפועל לעכב מכירתם כדי לאפשר לצד השלישי לפנות לבית-המשפט לעניין זכותו; ורשאי רשם ההוצאה לפועל להתנות את העיכוב במתן ערובה להנחת-דעתו."

על-פי סעיף 40 לחוק ההוצאה לפועל, רשם ההוצאה לפועל מוסמך לעכב את מכירתם של מקרקעין כאשר צד ג' טוען לזכות בהם. על צד ג' לפנות לבית-המשפט לעניין זכותו זו מאחר ואין בסמכותו של רשם ההוצאה לפועל לדון בעניין זה.