botox botox
הספריה המשפטית
דיני עיקולים - דין והלכה

הפרקים שבספר:

רישום זכות במקרקעין שעוקלו (סעיף 37 לחוק)

סעיף 37 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 קובע כדלקמן:

"37. רישום זכות במקרקעין שעוקלו (תיקון התשס"ט)
לא הוגשה במועד שנקבע בתקנות כל הצעת-קניה, או שהוגשה הצעת-קניה במחיר ירוד, או שרשם ההוצאה לפועל לא ראה סיכוי סביר לביצוע פסק-הדין בדרך אחרת, רשאי הוא לצוות על מסירת החזקה במקרקעין המעוקלים או על רישום שכירות או משכנתא או שתיהן כאחת באותם מקרקעין, בתנאים שקבע, לשם פירעון החוב הפסוק, כולו או מקצתו."

סעיף 37 לחוק ההוצאה לפועל קובע כי, כאשר לא הוצעה הצעת קניה למקרקעין שעוקלו או לחלופין כאשר הוגשה הצעה במחיר ירוד או שרשם ההוצאה לפועל לא ראה סיכוי סביר לביצוע פסק-הדין בדרך אחרת, רשאי הוא לצוות על מסירת החזקה במקרקעין המעוקלים או להורות על השכרתם או משכונם וזאת לשם פירעון החוב.