botox botox
הספריה המשפטית
דיני עיקולים - דין והלכה

הפרקים שבספר:

מכירת מקרקעין שעוקלו (סעיף 36 לחוק)

סעיף 36 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 קובע כדלקמן:

"36. מכירת מקרקעין שעוקלו (תיקון התשס"ט)
עברו שלושים יום מיום רישום העיקול והחייב לא שילם את החוב הפסוק, רשאי רשם ההוצאה לפועל, לפי בקשתו של הזוכה, לצוות על מכירתם של המעוקלים."

סעיף 36 לחוק ההוצאה לפועל מסדיר את עניין מכירת המקרקעין שעוקלו באופן שבו בחלוף 30 ימים מיום רישום העיקול על הנכס, אם החייב לא שילם את החוב הפסוק, או אז ניתן יהיה לצוות על מכירתו של הנכס.

בתיק הוצאה לפועל מס' 3-14142-05-8 {אב נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ , תק-הצ 2012(1), 117 (2012)} נקבע כי עקרון היסוד בהליכי כינוס הנכסים הינו עקרון המימוש. תכלית מינויו של כונס הנכסים הינה להביא לפירעון החוב מתוך הנכס שבכינוס.

דברים אלו יפים גם במקרה בו קדם להליך הכינוס, הליך עיקול מכוח סעיף 36 לחוק ההוצאה לפועל, וכן מקום בו קדם להליך זה הליך של שיעבוד הנכס, כבטוחה רצונית להבטחת הלוואה.

נקבע כי, בכינוס נכסים בהליכי הוצאה לפועל, תכלית תפקידו של כונס הנכסים היא, מכירת הנכס, באופן כזה שבאמצעות השאת התמורה, יקבל החייב את מירב התמורה בגין נכסיו, והנושים, כולם, יוכלו לקבל את מירב התמורה לה הם זכאים.

זאת ועוד, הליך כינוס הנכסים מכח סעיף 35 לחוק ההוצאה לפועל נועד לתכלית מצומצמת של "ביצוע פסק-הדין", ואיננו משמש כמכשיר להפעלת "לחץ" ולו לחץ עקיף על החייב, לפרוע את חובו.

עיקרון דומה ניתן למצוא גם בהליכי עיקול מיטלטלין והוצאתם, אשר בדומה לעיקול מקרקעין ומכירתם בהליכי כינוס, נועדו לפרוע את החוב על דרך של מכירת זכויות החייב, ולא לשם הפעלת לחץ, איום או כיוצא בזה על החייב.

לפיכך, משמוצה הליך הכינוס וככל שאין עוד בנמצא תכלית של מימוש הנכס, הרי שאין מקום בהמשך קיומו של הליך כינוס הנכסים.