botox botox
הספריה המשפטית
דיני עיקולים - דין והלכה

הפרקים שבספר:

עיקול מקרקעין (סעיף 33 לחוק)

סעיף 33 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 קובע כדלקמן:

"33. הגדרות (תיקון התשס"ט) בפרק זה:
"מקרקעין" - לרבות זכויות בקרקע הניתנות לרישום בפנקסי-המקרקעין;
"בית-משפט" - בית-המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו נמצאים המקרקעין."

ניתן לראות כי הגדרת "מקרקעין" בחוק ההוצאה לפועל רחבה מהגדרת "זכות במקרקעין" בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969.

משכון על זכויות אובליגטוריות במקרקעין הרשומות במינהל מקרקעי ישראל למשל, ימומש בדרך של מימוש מקרקעין המעוקלים בהוצאה לפועל של פסק-דין.

סעיף 33 לחוק ההוצאה לפועל קובע כי הסמכות לדון בתובענה נשוא סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל נתונה לבית-המשפט המחוזי, אולם בנסיבות בהן הסכסוך הינו בין בני משפחה ועילתו סכסוך בתוך המשפחה, יכול ותעלה הטענה כי הסמכות תהא נתונה לבית-משפט לענייני משפחה.