botox botox
הספריה המשפטית
דיני עיקולים - דין והלכה

הפרקים שבספר:

ביטול עיקול לאחר תשלום חוב (סעיף 32 לחוק)

סעיף 32 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 קובע כדלקמן:

"32. ביטול עיקול לאחר תשלום חוב (תיקון התשס"ט)
סולק החוב הפסוק, או מכר מנהל לשכת ההוצאה לפועל חלק מן המיטלטלין שעוקלו והיה בדמיהם כדי כיסוי החוב, יבטל רשם ההוצאה לפועל את העיקול ואת מינויו של הנאמן ויחזיר לידי החייב את המיטלטלין שנשארו בידו."

על-פי הוראת סעיף 32 לחוק ההוצאה לפועל, כאשר מוסדר חובו של החייב בתיק ההוצאה לפועל במלואו, יבוטל העיקול שהוטל על המיטלטלין, רשם ההוצאה לפועל יבטל בנוסף גם את מיניו של הנאמן שמונה לשמירה על המיטלטלין, ואם נשארו מיטלטלין לאחר כיסויו של החוב במלואו, אזי הם יוחזרו לחייב.